.......... เมืองเกิดใหม่ ใจรักงาม ยางน้ำดี มีลูกรัง ..........
 
 

 

 

semenax.co

นับสถิติ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

GDSRTT

Flag Counter
นับสถิติ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557


UPDATE 28/12/2561                                                                                                                                                                                                             <<< หัวข้อเก่าทั้งหมด >>>                           *

 

 
  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดประกาศประกวดราคา/ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ/ รายงานผลการกำหนดราคากลาง/ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2561

  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ขนาด 1.80*1.80*6.00 เมตร รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งโป๊ะ-ใสลังกา หมู่ที่ 4 ตำบลควนหนองหงษ์ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

  โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดหนัก จำนวน 3 สาย ดำเนินการโดยลงหินคลุก จำนวน 65 ลบ.ม.พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยปรับระดับ และบดอัดผิวจราจรถนนในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ – พรุชิง หมู่ที่ 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง / รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม – คลองลานแซะ หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกาศประมูลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 73 - 001 สายควนหนองหงษ์ - ทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประมูลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2560

  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง หมู่ที่ 1 ต าบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ประกาศประมูลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศวันที่ 9 สิงหาคม 2560


                                                                                                                                                                                                                      <<< ประกาศทั้งหมด >>>   


ทิวทัศน์สวย ๆ บนยอดเขาท่าข้ามที่คุณไม่ควรพลาด

 

ติดต่อรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่่ ผู้ใหญ่ ชะเวง มีชนะ โทรศัพท์ 082-2779001

 

 
 

 
โครงการจัดประกวดนวัตกรรม
ทางการศึกษา


โครงการจัดดอกไม้สด


โครงการถวายอาลัย


โครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ


โครงการจัดทำแผนชุมชน


โครงการตักบาตรปีใหม่


โครงการมอบรถเข็นแก่คนพิการ


โครงการวันกตัญญู


โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับอำเภอ


โครงการพัฒนาบทบาทสตรี


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ


โครงการปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติ


โครงการดอกจูดบานและของดี
เมืองชะอวด


โครงการวันลอยกระทง


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


โครงการตักบาตรเทโว


โครงการชักพระ


โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง


โครงการตักบาตรให้ทานไฟ


โครงการผู้สูงอายุจูงหลานเข้า
ปฏิบัติธรรม


โครงการวันปิยะมหาราช


โครงการแห่เทียนพรรษา