ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบล

      

  +++ แนวทางการปฏิบัติ ++


 
>>> 
 ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

 

 

 

  +++ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ++


 >>>  ไม่มี