"" คู่มือประชาชน ''"

>> การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
>> การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
>> การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
>> การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
>> การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
>> การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2
>> การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
>> การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
>> การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส
>> การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
>> การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
>> การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
>> การแจ้งก่อสร้างอาคาร
>> การแจ้งขุดดิน
>> การแจ้งดัดแปลงอาคาร
>> การแจ้งถมดิน
>> การแจ้งรื้อถอนอาคาร
>> การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
>> การรับชำระภาษีป้าย
>> การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
>> การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
>> การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
>> การให้บริการงานพัฒนาชุมชน