ข้อมูลงานบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล

 

  +++ แผนพัฒนาบุคลากร ++


 >>>>  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ( 2561 - 2563 )
   

 

      

  +++ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ++


   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ระบบแท่ง ( 2561 - 2563 ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ระบบแท่ง ( 2561 - 2563 )
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ระบบแท่ง ( 2558 - 2560 )

 

 

 

 

  +++ หลักเกณฑ์การประเมินและเลื่อนขั้นเงินเดือน ++

   >  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2-2562
   >  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1-2562
   >  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2-2561
   >  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1-2561
   >  หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 2-2562
   >  หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 1-2562
   >  หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 2-2561
   >  หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 1-2561
  

 

  +++ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ++


   >  ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
  >  ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  >  ประกาศจรรยาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  >  ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
  >  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
  >  ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
  >  ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  >  ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
  >  ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
  >  ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  >  ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 
 >  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 


  +++ มาตรฐานตำแหน่ง ++
 >>>  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สมรรถนะ) ประเภททั่วไป  (โหลดเป็นไฟล์ ZIP)
 >>>  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สมรรถนะ) ประเภทวิชาการ (โหลดเป็นไฟล์ ZIP)
 >>>  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สมรรถนะ) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น (โหลดเป็นไฟล์ ZIP)     
 >>>  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (สมรรถนะ) ประเภทบริหารท้องถิ่น (โหลดเป็นไฟล์ ZIP)