+++ ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี ++


    แผนดำเนินงาน ปี 2562
   แผนดำเนินงาน ปี 2561
   แผนดำเนินงาน ปี 2560
   แผนดำเนินงาน ปี 2559

 

 

 

+++ ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น/ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ++


  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )


+++ รายงานการกำกับ/ติดตามการดำเนินงาน ++


   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ( 2562)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 ( 2561)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ( 2561)
+++ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ++


  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561