+++ ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี ++


  
   แผนดำเนินงาน ปี 2561
  แผนดำเนินงาน ปี 2560
  แผนดำเนินงาน ปี 2559

 

 

 

+++ ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น/ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ++


  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )


+++ รายงานการกำกับ/ติดตามการดำเนินงาน ++


  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
+++ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ++


  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561