ข้อมูลการบริหารจัดการด้านการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบล

      

  + เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร +


 
>>> 
 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

 

 

 

 

 

  + แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต +


 >>>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)

 

 

 

                                                       

  + รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผล +


 >>>
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ และการประเมินผล พ.ศ. 2562

 

 

 

 

  + มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต +


 >>>
แนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตําบลควนหนองหงษ์ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน พ.ศ. 2561