ข้อมูลการบริหารจัดการด้านการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบล

      

  + เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร +


 
>>> 
 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

 

 

 

 

 

  + แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต +


 >>>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)