ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

                                                                        

 

   
   
   
นายเจริญ ศรีภูมิราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

     
 
 
 
นายสุรินทร์ มีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายระเบียบ กัญชนะกาญจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิโรจน์  จันหุณี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล