ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

      

<<< หัวข้อเด็ด >>>
ปีงบประมาณ 2563
 
>>> ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาใช้ในการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ครั้งที่ 10
         ประจำปี พ.ศ.2563  โหลดเอกสาร ประกาศผล
>>> ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2563
         โหลดเอกสาร ประกาศผลการสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 / ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ปีงบประมาณ 2562
>>>   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนอง หงษ์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.2)   และชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

          ภาษีป้าย เจ้าของป้าย ที่มีป้ายตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระเงินค่าภาษีป้าย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒

          ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดิน ที่มีที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อพนักงานประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  และชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่    ๓๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
          เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ โฉนด, นส3ก, นส3, สปก สค.1 ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๕(๑)และ(๒)แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

>>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ควนหนองหงษ์  ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โหลดประกาศ
>>> ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญา/ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลควนหนองหงษ์

ขั้นตอนการให้บริการตามโครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนตามโครงการโครงการมอบความห่วงใย ใส่ใจคนพิการ

>>> การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24  ตุลาคม  2561  เวลา 13.30  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
ปีงบประมาณ 2561
 
   ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
 
 
>>> การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ในวันที่ -3  สิงหาคม  2561  เวลา 13.30  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
>>> การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.30  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
>>> ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญา/ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลควนหนองหงษ์
>>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)
>>> แก้ไขประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561
>>> ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561
>>> ประกาศผลการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ตามโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาใช้ในการเรียนการสอน ประจ าปี พ.ศ. 2561
>>> ใบสมัครการแข่งขันโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการให้บริการตามโครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนตามโครงการโครงการมอบความห่วงใย ใส่ใจคนพิการ

>>> ระเบียบการแข่งขันโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>>> ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โหลดประกาศ

>>>   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนอง หงษ์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.2)   และชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

          ภาษีป้าย เจ้าของป้าย ที่มีป้ายตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระเงินค่าภาษีป้าย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑

          ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดิน ที่มีที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อพนักงานประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  และชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่    ๓๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
          เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ โฉนด, นส3ก, นส3, สปก สค.1 ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๕(๑)และ(๒)แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

 

 

  ปีงบประมาณ 2560
>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โหลดประกาศ
>>> ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก โหลดประกาศ
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โหลดประกาศ
>>> ประกาศผลการสอบแข่งขัน ทักษะระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โหลดรายละเอียด ดังนี้
             -  ประกาศผลการสอบแข่งขัน
             -  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
             -  ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
             -  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
             -  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
             -  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
             -  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
>>> โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                โหลดระเบียบการแข่งขัน/กิจกรรม
                โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
                โหลดป้ายประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการ

>>>>> ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญา/ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลควนหนองหงษ์

>>> การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ในวันที่ 17  กรกฏาคม  2560  เวลา 13.30  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
**** ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน   โหลดเอกสาร
**** คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน   โหลดเอกสาร
>>>   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนอง หงษ์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.2)   และชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

          ภาษีป้าย เจ้าของป้าย ที่มีป้ายตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระเงินค่าภาษีป้าย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐

          ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดิน ที่มีที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อพนักงานประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่    ๓๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
          เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ โฉนด, นส3ก, นส3, สปก สค.1 ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๕(๑)และ(๒)แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘


ขั้นตอนการให้บริการตามโครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนตามโครงการโครงการมอบความห่วงใย ใส่ใจคนพิการ

>>> ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญา/ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลควนหนองหงษ์

**** ประกาศเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน    ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

 


  ปีงบประมาณ 2559
>>> ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โหลดประกาศ
>>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โหลดประกาศ
>>> ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โหลดประกาศ
>>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ โหลดประกาศ
>>> อบต.ควนหนองหงษ์ จะดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ที่ทำงาน เพื่อความน่าอยู่ สวยงาม ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
>>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการดอกจูดบานและของดีเมืองชะอวด ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลอำเภอชะอวด โดย อบต.ควนหนองหงษ์ ได้จัดขบวนพาเหรด รถแห่บุพชาติและขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในการเดินขบวนพาเหรดในครั้งนี้
>>> ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ร่วมชมและร่วมเชียร์กิจกรรมในครั้งนี้กันเยอะนะครับ
>>> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกหมู่เหล่าได้สวมเสื้อเหลืองเพื่อเแสดงถึงความจงรักภักดี ฯ และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ เริ่มกิจกรรมในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณที่ทำการ อบต.
>>> ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรม To be number one ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสังคมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
>>> ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ) โหลดประกาศ
>>> ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการมอบเงินสงเคราะห์ดำเนินชีวิตแก่เด็กที่มีฐานะยากจน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งให้แก่เด็กที่มีฐานะยากจนเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้ ลดค่าใช้จ่ายและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้อยู่ในสังคมได้ โดยจัดส่งรายชื่อให้แก่ อบต. ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
>>> ประกาศผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โหลดเอกสาร
             ประกาศผล / กำหนดการ / รางวัลการแข่งขัน
             - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ โหลดเอกสาร  หน้า ๑ / หน้า ๒
             - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ โหลดเอกสาร  หน้า ๑ / หน้า ๒
             - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ โหลดเอกสาร  หน้า ๑ / หน้า ๒
             - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ โหลดเอกสาร  หน้า ๑ / หน้า ๒
             - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ โหลดเอกสาร  หน้า ๑ / หน้า ๒
             - ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โหลดเอกสาร  หน้า ๑ / หน้า ๒
>>>  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนหนองหงษ์ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี 2559 ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี โดยมีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์ และต้องมีทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ตำบลควนหนองหงษ์เท่าน้้น โดยจะต้องเสียค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 365 บาท โดยเตรียมเอกสารดังนี้
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          และสำหรับสมาชิกรายเก่าสามารถจ่ายเงินค่าสมาชิกรายปี ได้ภายในเดือน มกราคม 2559 เช่นกัน
>>>  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หรือ นครศรีธรรมราชเกมส์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การแข่ง 34 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ คาราเต้โด จักรยาน ประเภทครอสคันทรี และดาวน์ฮิวล์ กีฬาเซปัคตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส กีฬาเนตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอลชาย และหญิง ฟุตซอลชายและหญิง มวยไทยสมัครเล่น มวยปล้ำ มวยสากลสมัครเล่น ยกน้ำหนัก ยิงปืน ยิมนาสติกลีลาศิลป์ ยูโด รักบี้ฟุตบอล กีฬาลีลาศ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ำ วูซู กีฬาวู้ดบอล สนุกเกอร์ หมากล้อม ฮอกกี้ แฮนด์บอล และกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ส่วนกีฬาสาธิต 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยกีฬาสาธิตเครื่องบินบังคับวิทยุ สาธิตปันจักสีลัต สาธิตแทรมโพรลีน และกีฬาสาธิตเชียร์ลีดดิ้ง ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเชียร์ให้เป็นหนึ่งและภาพลักษณ์ของเจ้าภาพจัดกิจกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์  Http://www.nakhongames.com/2016

>>>การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
>>>   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนอง หงษ์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.2)   และชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

          ภาษีป้าย เจ้าของป้าย ที่มีป้ายตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระเงินค่าภาษีป้าย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙

          ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดิน ที่มีที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อพนักงานประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  และชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่    ๓๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
          เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ โฉนด, นส3ก, นส3, สปก สค.1 ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๕(๑)และ(๒)แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

  ปีงบประมาณ 2558
>>> ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ - ๓๐ กันยายน ๒๔๙๙ และผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่มีใบรับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคดังกล่าว โดย มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ในวันและเวลาราชการ
>>> ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ผ่านมาทุกคน ได้มาแจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่และการย้ายถิ่นฐานของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ โดยสามารถแจ้งได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ ในวันและเวลาราชการ และที่หอประชุมหมู่บ้านในการประชุมประจำเดือน และเตรียมหลักฐาน เป็นสำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ และถ้าหากมีการมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
>>> ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โหลดประกาศ
>>>  ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โหลดประกาศ
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัด อบต. ระดับ ๖ (นักบริหารงาน อบต.๖) โหลดประกาศ
>>> ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โหลดประกาศ
>>> ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจูงหลานเข้าปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รับจำนวนจำกัดแค่ ๘๐ คนเท่านั้น โดยท่านสามารถสมัครได้ที่ สนง. อบต.ควนหนองหงษ์ จนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ( ผู้ที่สมัครจะต้องประสงค์ใปร่วมโครงการจริง เพราะอาจจะทำให้ผู้ที่อยากเข้าร่วมโครงการพลาดโอกาสได้) โหลดใบสมัคร
>>> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านควนมุด หมู่ที่ ๒ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ชาย-หญิง วอลเลย์บอล เปตอง ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ร่วมชมและร่วมเชียร์กันเยอะ ๆ นะครับ
>>> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6 (นักบริหารงาน อบต. 6) โหลดประกาศ
>>> ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ โหลดประกาศ 
>>> องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริหาร การให้ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมอันหลากหลาย ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณวัดกาโห่ใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น จัดเวทีประชาคมภาษาชาวบ้าน จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝึกอบรมการทำขนมดอกจอก บริการตัดผมชายฟรี ตรวจสุขภาพน้ำหนักความดัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและคอตีบ แจกต้นไม้ แจกสารเร่งปุ๋ยหมักชีวภาพ รับสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชน รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก รับสมัครนักศึกษา กศน. ฯลฯ อย่าพลาดนะครับ
>>>องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันวิชาการ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการแข่งขันทางทักษะของหนูๆ อาทิเช่น คณิตคิดเร็ว ศิลปะสร้างสรรค์ ภาษาไทย การประกวดการแสดง การแข่งขันเล่านิทาน ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และกิจกรรมการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป
>>> ประกาศผลสอบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โหลดประกาศ ประถมศีกษาปีที่ 1 / ประถมศีกษาปีที่2 / ประถมศีกษาปีที่ 3ประถมศีกษาปีที่ 4 ประถมศีกษาปีที่ 5 / ประถมศีกษาปีที่ 6
>>> ขอเชิญเข้าร่วกิจกรรมการส่งมอบฝายมีชีวิต ตามโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตเพื่อถวายแต่พ่อหลวงของแผ่นดินและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีส่งมอบ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๖ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
>>>  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออกและสร้างให้เด็กมีความสุขในวันเด็กแห่งชาติ และได้รับของขวัญในวันดังกล่าวด้วย และมีกิจกรรมการละเล่น การแสดงของหนูๆ มากมาย ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ หมู่ที่ ๑ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
>>>   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนอง หงษ์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.2)   และชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

          ภาษีป้าย เจ้าของป้าย ที่มีป้ายตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระเงินค่าภาษีป้าย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘

          ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดิน ที่มีที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อพนักงานประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  และชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่    ๓๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
          เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ โฉนด, นส3ก, นส3, สปก สค.1 ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๕(๑)และ(๒)แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

ปีงบประมาณ 2557
>>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ โหลดประกาศ
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โหลดประกาศ
>>>  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 6  (นักบริหารงานการศึกษา ๖) โหลดประกาศ
 >>> ประกาศคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 6 (นักบริหารงานการศึกษา ๖) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก โหลดประกาศ
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 6 (นักบริหารงานการศึกษา 6) โหลดประกาศ
>>> ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน โหลดประกาศ
>>> ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โปรดติดต่อได้ที่สำนักงาน อบต.ได้ทุกวันทำการหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้โดยตรง อบต. 075 - 760244 ต่อ 3 ,4
>>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โหลดประกาศ
>>> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 6  (นักบริหารงานการศึกษา ๖) โหลดประกาศ 
>>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ โหลดประกาศ 
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โหลดประกาศ 
>>> ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่มีอายุครบ 59 ปี หรือเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2497 ถึง 30 กันยายน 2498 เป็นผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งแทน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ได้ ณ ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ ตามวันและเวลาราชการ
>>> ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้แจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพในปีต่อไป โดยท่านจะต้องมาแสดงสถานะการดำรงชีพ สถานะความพิการ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยให้ผู้รับเงินเบี้่ยยังชีพหรือผู้รับมอบอำนาจมาแจ้งก็ได้ พร้อมนำหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นในวันดังกล่าว ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
>>> กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ได้กำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่งสร้างพลังคนรักสุขภาพตำบลควนหนองหงษ์ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันประเภทฟันรัน (Funrun) ๓.๕ กิโลเมตร และประเภทมินิมาราธอน (Mini Marathon) ๑๐.๕ กิโลเมตร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันและสมัครได้ที่ สำนักงาน อบต.ควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น. ค่าสมัครเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ๕๐ บาท ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท โทรศํพท์ ๐๗๕-๗๖๐๒๔๔ พร้อมรับเสื้อที่ระลึก
 >>> ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โหลดประกาศ 
 >>>  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรม กิจกรรมการแสดงอันน่ารักของบุตรหลาน   การละเล่นลีลาประกอบเสียง กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   การแสดงศิลปะ-วัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมให้กำลังใจแก่บุตรหลาน และร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ทั้งวัน ในวันเสาร์ ที่ 11  มกราคม  2557 ตั้งแต่เวลา   09.00 น. เป็นต้นไป    ณ   โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ หมู่ที่ 1  ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

>>> การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนอง หงษ์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.2)   และชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ตั้งแต่วันที่  ๒  มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

          ภาษีป้าย เจ้าของป้าย ที่มีป้ายตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระเงินค่าภาษีป้าย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗

          ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดิน ที่มีที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อพนักงานประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่  ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่    ๓๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
          เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ โฉนด, นส3ก, นส3, สปก สค.1 ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๕(๑)และ(๒)แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

>>> การจัดทำโครงการอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2556 ณ อุทธยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จังหวัดพัทลุง โหลดภาพถ่าย

>>> ประชาสัมพันธ์โครงการปรับลดขั้นตอนการให้บริการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ตามโครงการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีการกำหนด

         

>>>  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โหลดประกาศ 
>>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โหลดประกาศ 

  ปีงบประมาณ 2556

>>> ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา  โหลดประกาศ 
>>> ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ ๘ โหลดประกาศ 
>>> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้
           1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดชำระในเดือน มกราคม -  กุมภาพันธ์ ของทุกปี
           2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระในเดือน มกราคม -  เมษายน ของทุกปี
           3. ภาษีป้าย กำหนดชำระในเดือน มกราคม -  มีนาคม ของทุกปี
           เอกสารประกอบการยื่นแบบ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน /โฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 สปก./ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) / หนังสือสัญญาเช่า (ถ้ามี) / อื่น ๆ
           หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนการคลัง 075-760244 ต่อ 6
>>> ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ - ๓๐ กันยายน ๒๔๙๗ และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีใบรับรองภูมิคุ้มกันบกพร่องทุกราย ได้แจ้งลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ได้ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
           
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
            - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แจ้งแทน (มอบอำนาจ) จำนวน ๑ ฉบับ
            - สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้แจ้งแทน (มอบอำนาจ) จำนวน ๑ ฉบับ
>>> ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกราย ได้แจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อตรวจสอบการมีชีวิตอยู่และการย้ายที่อยู่ของรับเบี้ยยังชีพ และมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ได้ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย

>>> ประชาสัมพันธ์โครงการปรับลดขั้นตอนการให้บริการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ตามโครงการมอบความห่วงใย ใส่ใจคนพิการ โดยมีการกำหนด
            ก่อนการลดขั้นตอน
คนพิการเดินทางไปขอใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาล ระยะเวลา  2  ชั่วโมง / คนพิการเดินทางไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ ณ  สนง.พัฒนาสังคม ฯ
ระยะเวลา  3  ชั่วโมง/ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จ่ายบัตรให้แก่คนพิการ ระยะเวลา  3  วัน

         หลังการลดขั้นตอน คนพิการเดินทางไปขอใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาล
ระยะเวลา  2  ชั่วโมง/ คนพิการเดินทางมา อบต. พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ระยะเวลา  30 นาที /อบต. นำเอกสารหลักฐาน ติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และจ่ายบัตรคนพิการ ระยะเวลา  1  วัน

 >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โหลดประกาศ 
>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ โหลดประกาศ 
  ปีงบประมาณ 2555
>>> ประกาศการใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โหลดประกาศ 
>>> ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนายช่างโยธา ๒-๔/๕  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โหลดประกาศ 
>>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โหลดประกาศ 
>>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โหลดประกาศ 
>>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  โหลดประกาศ
>>> ประกาศผลประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานครูผู้ดูแลเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์   โหลดประกาศ
>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก
เพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  โหลดประกาศ 
>>> ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
โหลดประกาศ 
>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก
เพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
 โหลดประกาศ 
>>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  โหลดประกาศ 
>>>  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โหลดประกาศ 

>>> ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน มีข้อควรปฏิบัติดังนี้
           1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดชำระในเดือน มกราคม -  กุมภาพันธ์ ของทุกปี
           2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระในเดือน มกราคม -  เมษายน ของทุกปี
           3. ภาษีป้าย กำหนดชำระในเดือน มกราคม -  มีนาคม ของทุกปี
           เอกสารประกอบการยื่นแบบ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน /โฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 สปก./ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) / หนังสือสัญญาเช่า (ถ้ามี) / อื่น ๆ
           หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนการคลัง 075-760244 ต่อ 6

>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โหลดประกาศ 
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประกาศวันที่ 23/11/2554 โหลดประกาศ 
>>> องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ โหลดประกาศ 
>>> องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ โหลดประกาศ 
>>> องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ได้จัดทำโครงการอบรมบทบาทประชาคม เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจและสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำโครงการขององค์กรได้ โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์ การให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเรือนไทยทักษิณา ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
>>> ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ ณ สระน้ำไสหนองข่อย หมู่ที่ ๑ และบริเวณสระน้ำหนองเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลควหนองหงษ์ พบกับกิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดกระทงประเภทสวยงาม มีการประกวดร้องเพลงร้องเรือ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่ ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป
>>> ขอเชิญเข้าร่วมขบวนพาเหรด แห่รถบุพชาติ ในงานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณสามแยกป้อมตำรวจฝั่งตะวันตก โดยเริ่มขบวนเวลา 17.00 น. ขอให้เข้าร่วมกันให้เยอะ ๆ เพื่อเป็นสีสันของตำบลควนหนองหงษ์
>>> ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งช่างไฟฟ้า เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โหลดประกาศ
>>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. โดยเริ่มจากหน้าที่ทำการ อบต.ไปยังวัดหงษ์สุรินทร์สังฆาวาส การแต่งกายชุดไทย หรือเป็นผ้าสีขาว
>>> ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลควนหนองหงษ์ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน โดยร่วมเชียร์บุตรหลานของท่าน เพื่อจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอชะอวด และจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
>>> สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่  14  มิถุนายน 2554  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
>>> สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 9  มิถุนายน 2554  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
>>> ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลควนหนองหงษ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ หมู่ที่ 1 โดยมีประเภทกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น ตีกอล์ฟ พายเรือส่งนาง ตีหม้อ ชักกะเย่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยให้ครอบครัวใด้ร่วมกันจัดทำกิจกรรม
>>> อบต.ควนหนองหงษ์ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ หมู่ที่ 1 โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และขอให้ส่งแรงใจและร่วมเชียร์กันอย่างเต็มที่ และร่วมเดินขบวนพาเหรดในวันที่ 26 เมษายน 2554 ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหนองหงษ์
>>> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2554 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ เพื่อเป็นการสำนึกบุญคุณและร่วมแสดงความรักต่อท่าน โดยมีพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า และร่วมนำปิ่นโตมาถวายพระในวันดังกล่าว และแจ้งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ในวันและเวลาทำการ
>>> ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลควนหนองหงษ์ แจ้งความเสียหายได้ที่ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ โดยสามารถแจ้งความเสียหายของที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาและให้การช่วยเหลือต่อไป
>>> อบต.ควนหนองหงษ์ ได้อนุมัติงบประมาณให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ อุทกภัย โดยได้บรรจุเป็นชุดถุงยังชีพ แจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย โดยกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับสิ่งของถุงยังชีพแจกจ่ายให้มีความครอบคลุมผู้ประสบภัย ถ้าหากครัวเรือนใดยังไม่ได้รับ ให้แจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ 075 - 760244 ต่อ 3,4 หรือแจ้งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ หรือที่ท่านนายก อบต. โดยตรง
>>> สำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลควนหนองหงษ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2554 โดยมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีและการประกวดการเต้นฮูลาฮู๊ฟ ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลควนหนองหงษ์
>>> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตำบลควนหนองหงษ์ โดยมีกิจกรรมการประกวดประเภทกีฬา ทักษะด้านการวาด ปั้น ระบายสี คณิตคิดเร็ว จะมีขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลควนหนองหงษ์ ตำบลเขาพระทองและตำบลบ้านตูลเข้าร่วม
>>> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำพาชมรมผู้สูงอายุปฏิบัติธรรม ประจำปี 2554 ณ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2554 โดยจะเริ่มกิจกรรมพิธีบวช ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ วัดหงษ์สุรินทร์สังฆาวาส โดยขอความร่วมมือในการแจ้งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2554
>>> องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2493 - 1 ตุลาคม 2494 (ไม่ได้รับบำนาญหรือเงินเดือนประจำ) และผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 ได้ที่ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ ในวันและเวลาราชการ
>>> ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ายเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ทุกท่าน ได้ทำการแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - จนถึง 31 ตุลาคม 2553 ณ ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้หากมีการออกหน่วยบริการยังพื้นที่แต่ละหมู่บ้านจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หอกระจายข่าวให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และจะต้องมาแจ้งความประสงค์ทุกราย
>>> ขอเตือนภัยน้ำท่วม เนื่องจากตำบลควนหนองหงษ์ได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้มีปริมาณน้ำมาก อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำปาไหลหลาก อาจมีดินถล่มในพื้นที่หมู่ที่ 5 - 6 ได้ ดังนั้นขอให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ระมัดระวังและดูแลทรัพย์สินให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด และโรคที่อาจจะเกิดจากสภาวะเปียกชื้นได้ ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
>>> ขอเชิญร่วมใช้พลังในการลงคะแนนคัดเลือกสถานที่ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ (แห่งใหม่) ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 ณ หน่วยลงคะแนนในหมู่บ้านของท่าน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. เพื่อให้การจัดทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ประสบผลตามจุดมุ่งหมายขององค์กรต่อไป
>>> สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ จะประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
>>> ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาของตำบลควนหนองหงษ์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ สวมใส่ชุดผ้าไทยอันสวยงามและคงอนุรักษ์ความเป็นไทยตลอดไป
>>> ขอเชิญเที่ยวงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด ในระหว่างวันที่ 16-30 กรกฎาคม 2553 มีกิจกรรมการประกวดธิดาดอกจูดบาน การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การแข่งขันการด้านอาชีพต่าง ๆ และสินค้าที่คุณและใครก็หาซื้อและเลือกชมได้ในราคาย่อมเยา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์จากรากไม้อันสวยงามของตำบล ฯลฯ
>>> ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอชะอวด โดยทีมตำบลควนหนองหงษ์เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 53 และในวันที่ 21 กรกฎาคม 53 เวลา 07.00 น. กิจกรรมขบวนพาเหรดอันสวยสดงดงาม มาแสดงความชื่นชมกับความสวยงามในวันดังกล่าว
>>> ขอเชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ประชาชน (หนองหงษ์เกมส์) ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2553 ณ สนามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม มีการแข่งขันกีฬาประเภทลู่และลานที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ และการแข่งขันกีฬาคนพิการ มาร่วมกันเยอะ ๆ นะครับ
>>> องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจ ติดต่อได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จัวหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-476344 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
>>> ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันกตัญญ ประจำปี 2553 ในวันที่ 10 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
>>> ขอแจ้งเตือนภัยสภาวะภัยแล้งในพื้นที่ตำบลควนหนองหงษ์ ซึ่งจะมีฝนทิ้งช่วงในระยะนี้นานกว่าทุก ๆ ปี จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้จัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ซึ่ง อบต.ควนหนองหงษ์ ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์รับภัยแล้ง เพื่อให้บริการน้ำในกรณีเดือดร้อนเป็นกรณี ๆ ไป สามารถแจ้งร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือด้านภัยแล้ง ณ ที่ทำการ อบต. ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
>>> ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 ร่วมชมและเชียร์ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกหมู่บ้าน กิจกรรมกีฬาฟุตบอลหญิงซึ่งน่าตื่นเต้น ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกาโห่ใต้
>>> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำพาผู้สูงอายุปฎิบัติธรรม โดยการเข้าปริวาทและพิธีให้ทานไฟ ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2553 ณ วัดหงษ์สุรินทร์สังฆาวาส
>>> กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนหนองหงษ์ เปิดรับสมาชิกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 70 ปี เพื่อรับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์
>>> อบต.ควนหนองหงษ์ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมการแสดงของหนูน้อย การละเล่น การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน และการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออก ณ บริเวณจัดงานที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์
>>> ขอเชิญร่วมงานวันทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ เพื่อรับศิลรับพร โดยตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป (ข้าวสารอาหารแห้ง) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เวลา 06.30 น. ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ และร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและสถานที่ดังกล่าว
>>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2552 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต. โทรศัพท์ 075 - 476344 ต่อ 3,4
>>> ขอเชิญร่วมประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบัญชีครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดเวลาภาคเช้า 10.30 น. และในภาคบ่ายเวลา 14.00 น. หมู่ที่ 4,6 ในวันที่ 23 ก.ย. 52  หมู่ที่ 2,3 วันที่ 24 ก.ย.52  หมู่ที่ 1,5 ในวันที่ 25 ก.ย. 52 ตามเอกสารที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้นำสมุดบัญชีมาในวันประชุม เพื่อตรวจสอบผลความคืบหน้าและขยายผลการดำเนินงานต่อไป
>>> กำหนดการประชุมและรับหลักฐานแสดงความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและใบมอบอำนาจมาในวันประชุมภายในเดือนกันยายนนี้ โดย หมู่ที่ 4,6 ในวันที่ 23 ก.ย. 52  หมู่ที่ 2,3 วันที่ 24 ก.ย.52  หมู่ที่ 1,5 ในวันที่ 25 ก.ย. 52 หรือตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปแล้ว
>>> ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ ในเดือนนี้ขอให้รับได้ ณ วันประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน และถ้าหากไม่สามารถไปรับที่สถาานที่ดังกล่าว ก็ขอให้มารับที่ที่ทำการ อบต.ควนหนองหงษ์ โดยตรง ตามวัน เวลาราชการ
>>> ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประกวด ตามโครงการประกวดบ้านสะอาด เพื่อเป็นการส่งเสริมความสะอาดเรียบร้อยในครอบครัวและชุมชน โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2552 นี้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
>>>อบต.ควนหนองหงษ์ ได้ดำเนินการรับบัตรโทรศัพท์แก่คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาล และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อได้ขอรับบัตรตามสิทธิ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันและเวลาราชการก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2552 นี้
>>> อบต.ควนหนองหงษ์ มีตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ว่าง ผู้สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 075 - 476344 ต่อ 3,4 ในวันและเวลาราชการ ประชาสัมพันธ์วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
>>> ขอเชิญร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2552 โดยเริ่มแห่บุญจากหน้าที่ทำการ อบต.ถีง วัดหงส์สุรินทร์สังฆวาส โดยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาวหรือผ้าไทย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 เริ่มเวลา 08.00 น.