ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

      

ประกาศวันที่
รายการ
ปีงบประมาณ 2562
   
31 มกราคม  2562 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โหลดประกาศ
18 มกราคม  2562 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) โหลดประกาศประกวดราคา/ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ/ แบบแปลนอาคาร/ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา/
 ปีงบประมาณ 2561
   
12 มีนาคม  2561 - ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดประกาศประกวดราคา/ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ/ รายงานผลการกำหนดราคากลาง/ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
20 กุมภาพันธ์  2561 - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ขนาด 1.80*1.80*6.00 เมตร รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
14 กุมภาพันธ์  2561 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งโป๊ะ-ใสลังกา หมู่ที่ 4 ตำบลควนหนองหงษ์ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
8 กุมภาพันธ์  2561 - โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดหนัก จำนวน 3 สาย ดำเนินการโดยลงหินคลุก จำนวน 65 ลบ.ม.พร้อมทั้งใช้รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยปรับระดับ และบดอัดผิวจราจรถนนในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
20 พฤศจิกายน  2560 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ – พรุชิง หมู่ที่ 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง / รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง
   ปีงบประมาณ 2560
22 สิงหาคม  2560 - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม – คลองลานแซะ หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกาศประมูลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม  2560 - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 73 - 001 สายควนหนองหงษ์ - ทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประมูลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2560
9 สิงหาคม  2560 - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง หมู่ที่ 1 ต าบลควนหนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ประกาศประมูลรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / แบบประเมินราคางานก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
11 กรกฎาคม  2560 - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ประกาศประมูล/ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ แบบประเมินราคางานก่อสร้าง/ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
5 มิถุนายน  2560 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโป๊ะ – ไสลังกา หมู่ที่ 4 – 1 / ประกาศสอบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง/ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
25 พฤษภาคม  2560 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวังหมาก - ช่องฉ่ าฉา หมู่ที่ 2 / ประกาศสอบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง/ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
14 มีนาคม  2560 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าคลุ้ม - เขตตำบลท่าประจะ โหลดเอกสาร / ประกาศสอบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง/ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
23 กุมภาพันธ์ 2560 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โหลดเอกสาร
23 กุมภาพันธ์ 2560 - รายชื่อผู้มายื่นซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหนองหงษ์ – ทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ 3 โหลดเอกสาร
21 กุมภาพันธ์ 2560 - ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหนองหงษ์ – ทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ 3 โหลดเอกสาร
10 กุมภาพันธ์ 2560 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โหลดเอกสาร
7 กุมภาพันธ์ 2560 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหนองหงษ์ - ทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ 3 โหลดเอกสาร / ประกาศสอบ / รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1 กุมภาพันธ์ 2560 - ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์แห่งใหม่ ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ตำบลควนหนองหงษ์ โหลดเอกสาร
23 มกราคม 2560 - ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์แห่งใหม่ ในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ต าบลควนหนองหงษ์ โหลดเอกสาร
12 มกราคม 2560 - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ แห่งใหม่ ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โหลดเอกสาร / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้ างก่อสร้าง
24 พฤศจิกายน 2559 - ประกาศกำหนดการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนควนหนองหงส์-พรุชิง
หมู่ที่ 3 โหลเอกสาร
12 ตุลาคม 2559 - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โหลดเอกสาร
12 ตุลาคม 2559 - ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ.2560 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โหลดเอกสาร
   ปีงบประมาณ 2559
9 กันยายน 2559  - สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
    - เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
31 สิงหาคม 2559 - ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายกาโห่ใต้ - ทุ่งต้นส้าน หมู่ที่ 1 โหลดเอกสาร รายการประเมินราคา/ สรุปผลการประเมิน
30 สิงหาคม 2559 - ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลควนหนองหงษ์ หมู่ที่ 1 - 6 โหลดเอกสาร รายการประเมินราคา/ สรุปผลการประเมิน
19 สิงหาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ่อเหรียง-ป่าคลุ้ม หมู่ที่ 2 โหลดประกาศ
19 สิงหาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนควนหนองหงษ์ -พรุชิง หมู่ที่ 3 โหลดประกาศ
19 สิงหาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าข้าม-ในใส หมู่ที่ 6 โหลดประกาศ
10 สิงหาคม 2559 - สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
   - เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
3 สิงหาคม 2559 - ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ่อเหรียง-ป่าคลุ้ม หมู่ที่ 2 โหลดราคากลาง รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
3 สิงหาคม 2559 - ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนควนหนองหงษ์ -พรุชิง หมู่ที่ 3 โหลดราคากลาง รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
3 สิงหาคม 2559 - ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าข้าม-ในใส หมู่ที่ 6 โหลดราคากลาง รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง / สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
11 กรกฎาคม 2559 - สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
   - เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
8 กรกฎาคม 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ ๑ โหลดประกาศ
27 พฤษภาคม 2559 - ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโป๊ะ -หารน้ำด า หมู่ที่ 4 โหลดประกาศ
27 พฤษภาคม 2559 - ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเตย -คลองตม หมู่ที่ 5 โหลดประกาศ
27 พฤษภาคม 2559 - ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาโห่เหนือ -แยกบ้านพิมพ์ หมู่ที่ 5 โหลดประกาศ
24 พฤษภาคม 2559 - ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางขยายเขตไฟฟ้า โหลดประกาศ
19 พฤษภาคม 2559 - แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยกลั้ง-พรุชิง หมู่ที่ 3 [[   แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช. ]]
19 พฤษภาคม 2559 - แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานวังหมาก-ช่องฉ่ำฉา หมู่ที่ 2 [[   แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช. ]]
19 พฤษภาคม 2559 - แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงถนนสายป้าคลุ้ม-เขต ต.ท่าประจะ หมู่ที่ 2  [[   แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช. ]]
19 พฤษภาคม 2559 - แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงถนนสายในหาร-สะพานเพิม หมู่ที่ 2 [[   แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช. ]]
19 พฤษภาคม 2559 - แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงถนนสายควนหนองหงษ์ -ทุ่งช้าง หมู่ที่ 3  [[   แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช. ]]
19 พฤษภาคม 2559 - แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายออกนา-กาโห่ ใต้ หมู่ที่ 1  [[   แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช. ]]
10 พฤษภาคม 2559 - สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
               - เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
26 เมษายน 2559 - ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายกาโห่ใต้ -คลองเขต หมู่ที่ 1 โหลดประกาศ
9 เมษายน 2559 - สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
               - เดือน เมษายน ๒๕๕๙
11 มีนาคม 2559 - สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
                -  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
                -  เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
                -  เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
                -  เดือน มกราคม ๒๕๕๙
                -  เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
                -  เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 
11 มีนาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคล้า–สะพานเคียน หมู่ที่ 4 โหลดประกาศ
11 มีนาคม 2559 - ประกาศผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก และรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โหลดประกาศ
11 มีนาคม 2559 - ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคล้า–สะพานเคียน หมู่ที่ 4 โหลดประกาศ   
11 มีนาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคล้า–สะพานเคียน หมู่ที่ 4  โหลดเอกสาร ประกาศ
11 มีนาคม 2559 - ประกาศผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก และรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โหลดเอกสาร ประกาศ
7 มีนาคม 2559 - โครงการปรับปรุงถนนสายควนหนองหงษ์ -ทุ่งช้ าง หมู่ที่ 3 โหลดเอกสาร  แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช.
7 มีนาคม 2559 - โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยกลั้ง-พรุชิ ง หมู่ที่่ 3 โหลดเอกสาร  แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช.
7 มีนาคม 2559 - โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานวังหมาก-ช่องฉำฉา หมู่ที่ 2 โหลดเอกสาร  แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช.
7 มีนาคม 2559 - โครงการปรับปรุงถนนสายป่าคลุ้ม-เขต ต.ท่าประจะ หมู่ที่ 2 โหลดเอกสาร  แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช.
7 มีนาคม 2559 - โครงการปรับปรุงถนนสายในหาร-สะพานเพิม หมู่ที่่ 2 โหลดเอกสาร  แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช.
7 มีนาคม 2559 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายออกนา-กาโห่ ใต้ หมู่ที่ 1 โหลดเอกสาร  แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช.
26 กุมภาพันธ์ 2559 - รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบคล้า-สะพานเคียน หมู่ที่ 4   โหลดเอกสาร
25 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคล้า–สะพานเคียน หมู่ที่ 4 โหลดประกาศ  ประกาศ / รายการประมาณ / สรุปผลการประเมินราคา 
19 กุมภาพันธ์ 2559 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย มาบคล้า-สะพานเคี ยน หมู่ที่ 4 โหลดเอกสาร ประกาศกำหนดราคากลาง / แบบประเมินราคา / รายการประมาณราคา / สรุปผลการประเมินราคา / ตาราง ปปช.
15 กุมภาพันธ์ 2559 - โครงการก่ อสร้ างถนน คสล.สายกาโห่ เหนื อ-แยกบ้ านพิ มพ์ หมู่ที่ 5 โหลดเอกสาร แบบประเมินราคา/ รายการประมาณราคา/ สรุปผลการประเมินราคา/ ตาราง ปปช.
15 กุมภาพันธ์ 2559 - โครงการ บุกเบิกถนนสายกาโห่ ใต้ -คลองเขต หมู่ที่ 1 โหลดเอกสาร แบบประเมินราคา/ รายการประมาณราคา/ สรุปผลการประเมินราคา/ ตาราง ปปช.
15 กุมภาพันธ์ 2559 - โครงการก่ อสร้ างถนน คสล.สาย ท่งโป๊ะ-หารน้ำดำ หมู่ที่ 4 โหลดเอกสาร แบบประเมินราคา/ รายการประมาณราคา/ สรุปผลการประเมินราคา/ ตาราง ปปช.
15 กุมภาพันธ์ 2559 - โครงการก่ อสร้ างถนน คสล.สาย ทุ่งเตย-คลองตม หมู่ที่ 5 โหลดเอกสาร แบบประเมินราคา/ รายการประมาณราคา/ สรุปผลการประเมินราคา/ ตาราง ปปช.
5 ตุลาคม  2558 - แบบรายงานแผนปฏิ บั ติ การจั ดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2559  โหลดเอกสาร
   ปีงบประมาณ 2558
7  กันยายน  2558 - ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก สีน้ำเงิน  แบบทรงกลม ไม่มีล้อ ไม่มีฝาปิด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ประกาศวันที่ 7 กันยายน 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ
12 มิถุนายน  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนในเขตตำบลควนหนองหงษ์   ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2
12 มิถุนายน  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสะพานวังหมาก-ช่องฉ่ำฉา  หมู่ที่ 2   ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2
12 มิถุนายน  2558 - ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 4  ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2
12 มิถุนายน  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 3  ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2
12 มิถุนายน  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 2  ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2
29  พฤษภาคม  2558 - ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (สนามเด็กเล่น)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โหลดประกาศ 
29  พฤษภาคม  2558 - ประกาศราคากลางตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (สนามเด็กเล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โหลดประกาศ  
1 เมษายน  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 4   ประกาศวันที่ 1  เมษายน 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2 
1 เมษายน  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  คสล.สายท่าข้าม-คลองเขต  หมู่ที่ 6   ประกาศวันที่ 1  เมษายน 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2  
1 เมษายน  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 3   ประกาศวันที่ 1  เมษายน 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2  
6 มีนาคม  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหนองหงษ์ – ทุ่งโป๊ะ  หมู่ที่ 3 ประกาศวันที่ 6 มีนาคม 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2 
6 มีนาคม  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายกาโห่เหนือ – แยกบ้านพิมพ์  หมู่ที่ 5 ประกาศวันที่ 6 มีนาคม 2558 โหลดประกาศ เอกสารประกอบ 1 / เอกสารประกอบ 2
26 กุมภาพันธ์  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาโห่เหนือ– แยกบ้านพิมพ์  หมู่ที่ 5   ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  โหลดประกาศ  เอกสารประกอบ 1/ เอกสารประกอบ 2
26 กุมภาพันธ์  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนควนหนองหงษ์– พรุชิง  หมู่ที่ 3   ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  โหลดประกาศ  เอกสารประกอบ 1/ เอกสารประกอบ 2
26 กุมภาพันธ์  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเตย– คลองตม  หมู่ที่ 5  ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  โหลดประกาศ  เอกสารประกอบ 1/ เอกสารประกอบ 2
26 กุมภาพันธ์  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกนา– กาโห่ใต้  หมู่ที่ 1 ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  โหลดประกาศ  เอกสารประกอบ 1/ เอกสารประกอบ 2
4 กุมภาพันธ์  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโป๊ะ– ใสลังกา  บ้านทุ่งโป๊ะ  หมู่ที่ 4,1 ประกาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โหลดประกาศ
26 มกราคม  2558 - ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทุ่งโป๊ะ – ใสลังกา หมู่ที่  4,1 ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2558 โหลดประกาศ
23 มกราคม  2558 - ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ โดยวิธีพิเศษ ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2558 โหลดประกาศ    เอกสารประกอบ 1/ เอกสารประกอบ 2
14 มกราคม  2558 - ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 ประกาศวันที่ 14/01/2558 โหลดประกาศ
12 มกราคม  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโป๊ะ– ใสลังกา  บ้านทุ่งโป๊ะ  หมู่ที่ 4,1  ประกาศวันที่ 12/01/2558  โหลดประกาศ   ปร.4   ปร.5
12 มกราคม  2558 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ประกาศวันที่ 12/01/2558  โหลดประกาศ   ปร.4   ปร.5
22 ตุลาคม 2557 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โหลดเอกสาร 
  ปีงบประมาณ 2557
1 กันยายน  2557 - ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลควนหนองหงษ์  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช (ครั้งที่  2) ประกาศวันที่ 01/09/2557
5 สิงหาคม  2557 - ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
5 สิงหาคม  2557 - ประกาศสอบราคาจ้างบุกเบิกถนนบริเวณสระน้ำใสหนองข่อย  หมู่ที่ 1
5 สิงหาคม  2557 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายท่าข้าม-คลองลานแซะ   หมู่ที่ 6 โหลด ปร.4   ปร.5
5 สิงหาคม  2557 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายออกนา-กาโห่ใต้  หมู่ที่  1 โหลด ปร.4   ปร.5
18 กรกฎาคม  2557 - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ประกาศวันที่ 18/07/2557
11 มิถุนายน  2557 - ประกาศสอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายหนองปาบ-สะพานเปิม  หมู่ที่ 2 ประกาศวันที่ 11/06/2557
11 มิถุนายน  2557 - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  อบต.ควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 11/06/2557
30 พฤษภาคม  2557 - ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน   จำนวน 4  สาย  หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลควนหนองหงษ์  ประกาศวันที่ 30/05/2557
21 เมษายน  2557 - ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนหนองหงษ์ จำนวน 6 โครงการ ประกาศวันที่ 21/04/2557
7 กุมภาพันธ์  2557 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   จำนวน  4  โครงการ ประกาศวันที่ 7/2/2557
22 ตุลาคม  2556 - ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโห่ใต้ เรื่องสอบราคาซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกาโห่ใต้  ประจำภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2556  ประกาศวันที่ 22/10/2556

 ปีงบประมาณ 2556

20 กันยายน  2556 - ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งโป๊ะ-ใสหัวนอน หมู่ที่ 4,5  ประกาศวันที่ 20/09/2556
20 กันยายน  2556 - ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสะพานวังหมาก-ช่องฉ่ำฉา หมู่ที่ 2 ประกาศวันที่ 20/09/2556
10 กันยายน  2556 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
10 กันยายน  2556 - สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ประจำเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556
2  สิงหาคม  2556 - ประกาศก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายจำเนียร-คลองลานแซะ หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 02/08/2556
2  สิงหาคม  2556 - ประกาศขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 02/08/2556
2  สิงหาคม  2556 - ประกาศขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 1 ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 02/08/2556
28 มิถุนายน  2556 - ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  แบบอัดท้าย   จำนวน  1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศวันที่ 28/06/2556
28 มิถุนายน  2556 - ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร   จำนวน   1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศวันที่ 28/06/2556
20 มิถุนายน  2556 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง  ภายในตำบลควนหนองหงษ์   จำนวน  2  โครงการ ประกาศวันที่ 20/06/2556
6 มิถุนายน  2556 - ประกาศก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายจำเนียร-คลองลานแซะ หมู่ที่ 6   ตำบลควนหนองหงษ์  ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2556
6 มิถุนายน  2556 - ประกาศก่อสร้างต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมคลองตม หมู่ที่ 5   ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2556
31 พฤษภาคม  2556 - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  อบต.ควนหนองหงษ์ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
30 พฤษภาคม  2556 - ประกาศบุกเบิกถนนสายบ้านนายพิน - นางเหลียด หมู่ที่ 5   ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
30 พฤษภาคม  2556 - ประกาศปรับปรุงถนนสายบ้านนายชำนาญ - นายจำนงค์ หมู่ที่ 1   ตำบลควนหนองหงษ์  ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
26 เมษายน  2556 - ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด  6  ตัน   6  ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน   1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศใหม่)
22 เมษายน  2556 - ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด  6  ตัน   6  ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน   1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มีนาคม 2556 - ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

 ปีงบประมาณ 2555

12 กันยายน 2555
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเกรดเกลี่ยถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 12/09/2555
12 กันยายน 2555
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง สายทุ่งโป๊ะ – กาโห่ใต้ หมู่ที่ 4 ประกาศวันที่ 12/09/2555
12 กันยายน 2555
- ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการเกรดเกลี่ยถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 12/09/2555
6 กันยายน 2555
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเกรดเกลี่ยถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 06/09/2555
1 มิถุนายน 2555
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับถนนสายทุ่งโป๊ะ-ใสลังกา (บางช่วง) หมู่ที่  4  ประกาศวันที่ 01/06/2555
1 มิถุนายน 2555
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  3 ประกาศวันที่ 01/06/2555
19 เมษายน 2555
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณใสทุ่งนา  หมู่ที่ 5 ประกาศวันที่ 19/04/2555
19 เมษายน 2555
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ห้วยขนมจีน   หมู่ที่ 5 ประกาศวันที่ 19/04/2555
12 มีนาคม  2555
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ   จำนวน  27 รายการ ประกาศวันที่ 12/03/2555
12 มีนาคม  2555
- ประกาศเชิญชวนการว่าจ้างออกแบบ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ประกาศวันที่ 12/03/2555
1 กุมภาพันธ์  2555
- ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   จำนวน  4  โครงการ ประกาศวันที่ 01/02/2555

 ปีงบประมาณ 2554

14 กันยายน  2554
- สรุปผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 14/09/2554
3 สิงหาคม  2554
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน   หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 6  ตำบลควนหนองหงษ์
25 กรกฎาคม  2554
- ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 25/07/2554
25 กรกฎาคม  2554
- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคล้า-กาโห่ใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 25/07/2554
24 มิถุนายน  2554
- ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1-6 ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 24/06/2554
10 มิถุนายน  2554
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนน หมู่ที่  2,3  และหมู่ที่ 5  ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 10/06/2554
8 เมษายน  2554
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมหลุมบ่อถนนภายในเขตหมู่ที่ 1-6  ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 08/04/2554

 ปีงบประมาณ 2553

6 กันยายน  2553
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียน หมู่ที่ 1 ประกาศวันที่ 06/09/2553
30 มิถุนายน  2553
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งโป๊ะ-ใสหัวนอน  หมู่ที่ 4
30 มิถุนายน  2553
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายกาโห่เหนือ-นาทองคำ หมู่ที่ 5
6 มิถุนายน  2553
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งโป๊ะ-ควนหนองหงษ์  หมู่ที่ 3 ประกาศวันที่ 09/06/2553
6 มิถุนายน  2553
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกาโห่เหนือ-แยกบ้านพิมพ์ หมู่ที่ 5 ประกาศวันที่ 09/06/2553
6 มิถุนายน  2553
- ประกาศสอบราคาซื้อถังน้ำติดตั้งบนรถเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประกาศวันที่ 09/06/2553
26 เมษายน  2553
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ประกาศวันที่ 26/04/2553
26 เมษายน  2553
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกาโห่เหนือ-แยกบ้านพิมพ์ หมู่ที่ 5 ประกาศวันที่ 26/04/2553
26 เมษายน  2553
- ประกาศสอบราคาซื้อถังน้ำติดตั้งบนรถเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประกาศวันที่ 26/04/2553
26 เมษายน  2553
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งโป๊ะ-ควนหนองหงษ์  หมู่ที่ 3 ประกาศวันที่ 26/04/2553
24  มีนาคม  2553
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายพรุเล-ป่าคลุ้ม  หมู่ที่ 2  ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 24/03/2553
24  มีนาคม  2553
- ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุเล-ป่าคลุ้ม  หมู่ที่  2  ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 24/03/2553
3 มีนาคม 2553
- ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุเล-ป่าคลุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 03/03/2553
22 กุมภาพันธ์ 2553
- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ ประกาศวันที่ 22/02/2553 
19 มกราคม 2553
- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายในหาร-สะพานเพิม  หมู่ที่ 2 ประกาศวันที่ 19/01/2553
19 มกราคม 2553
- สอบราคาจ้างเหมาถมหลุมบ่อถนนภายในเขต อบต.ควนหนองหงษ์   จำนวน  13 สาย ตำบลควนหนองหงษ์ ประกาศวันที่ 19/01/2553
19 มกราคม 2553
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาบ้านนายเคียง  หมู่ที่ 6   ประกาศวันที่ 19/01/2553

 ปีงบประมาณ 2552

26  ตุลาคม 2552
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาโห่ใต้ - มาบคล้า หมู่ที่ 1 ประกาศวันที่ 26/10/2552
26  ตุลาคม 2552
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านใสหัวนอน หมู่ที่ 5 ประกาศวันที่ 26/10/2552
14  ตุลาคม 2552
- สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2552
1  ตุลาคม 2552
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเตย – คลองลานแซะ หมู่ที่ 5 ตำบลควนหนองหงษ์
28  กันยายน 2552
- ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเตย – คลองลานแซะ หมู่ที่ 5 ตำบลควนหนองหงษ์  อำเภอชะ อวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 กันยายน 2552
- กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นแซะ – คลองตมใต้  หมู่ที่ 6
4 กันยายน 2552
- สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเตย – คลองลานแซะ หมู่ที่ 5 ตำบลควนหนองหงษ์  อำเภอชะ อวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 สิงหาคม 2552
- สรุปผลการเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ต้นแซะ – คลองตมใต้  หมู่ที่ 6
17 สิงหาคม 2552
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายต้นแซะ-คลองตมใต้  หมู่ที่  6
14 สิงหาคม 2552
- รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ต้นแซะ – คลองตมใต้  หมู่ที่ 6
24 กรกฎาคม 2552
- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นแซะ – คลองตมใต้ หมู่ที่ 6

9 - 10 กรกฎาคม 2552

- กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
           - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลค์ ติคคอนกรีต สายทุ่งโป๊ะ - ใสหัวนอน
           - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลค์ ติคคอนกรีต สายสะพาน วังหมาก – ช่องฉ่ำฉา  หมู่ที่  2
           -  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลค์ ติคคอนกรีต  สายควนหนองหงษ์ หมู่ที่ 3 – เขตตำบลควนมุด
10 กรกฎาคม 2552
- สรุปผลการเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
           -  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสะพานวังหมาก – ช่องฉ่ำฉา หมู่ที่2
           -  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนหนองหงษ์  หมู่ที่ 3 - เขตตำบลควนมุด
           -  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายทุ่งโป๊ะ –ใสหัวนอน  หมู่ที่ 4

4 กรกฎาคม 2552

- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาชนบท บ้านท่าข้าม (บ้านนายส้วง  คงโอ) หมู่ที่ 6