รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

               

                              รายงานสถานะทางการเงิน อบต.

    ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการ ประจำเดือน งบเดือน งบปี
          กันยายน 61
          ตุลาคม 61
          พฤศจิกายน 61
          ธันวาคม 61
          มกราคม 62
          กุมภาพันธ์ 62
          มีนาคม 62
          เมษายน 62
          พฤษภาคม 62
          มิถุนายน 62
          กรกฎาคม 62
          สิงหาคม 62
          กันยายน 62  
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี           ไตรมาส 1
          ไตรมาส 2
          ไตรมาส 3
         ไตรมาส 4
   รายงานการกำกับ/ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ           ไตรมาส 1
         ไตรมาส 2
         ไตรมาส 3
         ไตรมาส 4  
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ          ประจำปี พ.ศ. 2561
    รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น          ประจำปี พ.ศ. 2561
    รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          ประจำปี พ.ศ. 2561
    รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย          ประจำปี พ.ศ. 2561