รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

                 

                                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย
   และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บัังคับบัญชาและส่งสำเนา    
   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดง
   ฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควรตาม
   เอกสารแนบท้ายนี้

 ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการ

ประจำเดือน งบเดือน งบปี
          กันยายน 61
          ตุลาคม 61
          พฤศจิกายน 61
          ธันวาคม 61
          มกราคม 62
          กุมภาพันธ์ 62
          มีนาคม 62
          เมษายน 62
          พฤษภาคม 62
          มิถุนายน 62
          กรกฎาคม 62
          สิงหาคม 62
          กันยายน 62

 รายงานการกำกับ/ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ

          รอบ 6 เดือน        

 
          รอบ 12 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ           ประจำปี พ.ศ.2561