ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

                                                                        

   
   
 
นายสุชาติ จันทร์แก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
 
 
 
 
นายประเสริฐ ไชยพลบาล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สิบตำรวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

         
 
 
 
นายจรูญ สุขไสย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายน้อม รอดเรืองฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายวงศกรณ์ มีชะนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
         
 
 
 
นายสุทัศน์ ศรีมาลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายอิทธิฤทธิ์ ขุนสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายสำราญ สิทธิรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
         
 
 
 
นายสามารถ จันหุณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายครวญ สุวรรณพฤติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายเชษฐ์ ทองน้ำแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
         
   
   
   
นายอัมพร ทองนุ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6