แผนพัฒนา 3 ปี ตำบลควนหนองหงษ์

 

                                       แผนพัฒนาสามปี  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ( พ.ศ. 2556-2558)
                                     เป็นแผนพัฒนาที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
              ไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งมีรายละเอียดในระดับโครงการที่ระบุวัตถุประสงค์  เป้าหมายผลผลิตรายปี (รวม 3 ปี)  งบประมาณรายปี (รวม 3 ปี)  ผลที่คาดว่า
               จะได้รับและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การกำหนดเป้าหมายการดำเนินการในแผนพัฒนาสามปีนี้ เป็นการกำหนดโดยการประมาณการจากรายได้ของ
               องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีงบประมาณ  ดังนั้นเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีนี้จึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไข
               หรือเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจริงหรือสอดคล้องกับปัญหา  ศักยภาพและความต้องการของประชาชนที่อาจจะมีการเปลี่ยน
               แปลงในแต่ละปี ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ นั้น ได้มีการรับฟังปัญหาความต้อง
               การของประชาชนโดยการจัดทำประชาคมในพื้นที่ และมีการประชุมหารือกันของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
               ส่วนตำบลควนหนองหงษ์  โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  และก่อนการประกาศใช้ 
               องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ได้ทำร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ และได้มีมติ
               เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 2556 – 2558)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์     เมื่อวันที่   1     มิถุนายน  2555

                                         องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ คณะกรรม
              การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
              ส่วนตำบลควนหนองหงษ์จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์จะได้นำแผนพัฒนาสามปีนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือ
             ในการพัฒนาตำบลควนหนองหงษ์ต่อไป

            

 ดาวน์โหลด
เอกสารแผนพัฒนา 1
เอกสารแผนพัฒนา 2
เอกสารแผนพัฒนา 3
เอกสารแผนพัฒนา 4
เอกสารแผนพัฒนา 5
เอกสารแผนพัฒนา 6
เอกสารแผนพัฒนา 7