สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
 

 

 

     
   
   
   
สิบตำรวจตรี ทรงวุฒิ   ทองขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
         
       
   
นายมนัส เจียมแดง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
         
   
   
   
นางเนตรดาว อินทรอักษร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 

 

 

         
 

 
 
นางอุไรวรรณ กัญชนะกาญจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาคร  จันทร์เลื่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายดาราเรน  ดารากัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
         
 
 
 
นางสาวตรีชฎา ทองขาว
     เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางทิพวรรณ   บุญมาก
นักจัดการงานทั่วไป
นายสิรภพ   โครธาสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
         


 

 

 

 

<<รออัพรูป >>

   
   
นางสมนึก  จันหุณีย์
คนงานทั่วไป
   
 

 

      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

 

     
       
   
นางธัญญารัตน์   สามพิมพ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
         
   
 
นางสาวรัชตะวัลย์ บุญฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางทิพวัลย์   จันทร์เสถียร
ครู
นางบุญยืน   เพ็ชรหึง
ครู
 
         
   
 
นางสมวาสนา  คลังจันทร์
ครู
นางสาวรัชณา   คงแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี แพ่งโยธา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
         
 
 
 
นางกาญจนา  รจนา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปิยะวรรณ พิมพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสุภัทรา พรหมชาติ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
         
 
<<รออัพรูป >>    
 
นางสาวปาณิศา ปลอดใจดีิ
พนักงานจ้างเหมา
นายศิรวิชญ์  อินทนู
พนักงานจ้างทั่วไป
   
 


กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
 

 

     
   
   
   
นางอารยา  ประภาวดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
         
 
 
 
นางสาวพรทิพย์ ชูอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวธีรวรรณ   พุทธพฤกษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวสายชล  ตะวัน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
         
 

<<ว่าง >>

 
   

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางวิภาภรณ์ สุขไสย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัตงาน
 
         

   
     
นางสาวนัฐภัชศร แก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
         
 

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
 

 

 

     
   
   
   
นายสุธา   หนูยิ้มซ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
         
                                                       
 
นายวิชัยรัตน์ นุราภักดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายคะนึง   เกื้อจอก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
         
 
 
 
นายณรงค์  ทองขาว
คนงานทั่วไป
นายณรงค์  วันทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายสรศักดิ์  มูสิกะ
คนงานประจำรถขยะ
 
         
 
 
 
นายเฌออวด เต็มรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายชาญณรงค์ แก้วมณี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสุปราณี ขวัญทอง
คนงานทั่วไป