งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

+++ ความรู้ในการป้องกันภัยต่าง ๆ ++

เหตุการณ์ โหลดเอกสาร
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถล่ม
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยแล้ง
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม