ประวัติตำบลควนหนองหงษ์

      
                                                                                     ประวัติความเป็นมา
                                   
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อวันที่  2  มีนาคม  2539
               โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา  40  และมาตราที่  95
                แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ครั้งที่  2  จำนวน  2,143 
                แห่ง โดยมีการเลือกสมาชิกในวันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2539 ควนหนองหงษ์ เป็นทั้งชื่อตำบลและชื่อหมู่บ้าน 
                สำหรับความเป็นมาแห่งชื่อควนหนองหงษ์นั้น  เดิมที่ทำเลจุดที่ตั้งศูนย์กลางของตำบลเป็นที่สูง
                (ควนตามภาษาท้องถิ่น)  และมีหนองน้ำอยู่  1  แห่ง  ไม่ว่าพื้นที่รอบนอกหนองน้ำจะแห้งแล้งสักเพียงใด
                แต่หนองน้ำแห่งนี้จะมีน้ำอยู่ตลอด  ทำให้นกชนิดหนึ่งมาเล่นน้ำเป็นประจำ ชาวบ้านสมัยนั้นเล่ากันว่านกชนิดนั้น
                คือ  หงส์  ชาวบ้านเลยตั้งชื่อว่า  “ควนหนองหงส์” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  แต่ต่อได้มีการเขียน  จาก”หงส์ “ เป็น
                “หงษ์”   จนถึงปัจจุบัน

----------------------