วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

     วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

***************

                            เพื่อนำนโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ  กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
       ไปสู่การปฏิบัติต่อไป  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะห้าปี
        (พ.ศ. 2556-2560 )  เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการพัฒนาของตำบลควนหนองหงษ์ในระยะเวลา
        ดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

          วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์

                        "  เน้นนำบริการที่ดี  มุ่งสู่สังคมแห่งคุณภาพ มีสาธารณูปการครบครัน  และสิ่งแวดล้อมดี "

           พันธกิจ

                    1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมที่สะดวก  ปลอดภัย  และด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
  ที่มีประสิทธิภาพ
                    2. พัฒนาการการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี  และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
                    3. พัฒนาคุณภาพภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
                    4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                    5. พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม และการกีฬานันทนาการ
                    6. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

**********************