สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล


   
           สภาพทั่วไป  
                       
ประวัติความเป็นมา   ขนาดและที่ตั้ง
                       องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ยกฐานะจากสภาตำบล  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2539  ที่ตั้งเลขที่   10/4  หมู่ที่   3  ตำบลควนหนองหงษ์  อำเภอชะอวด 
            จังหวัดนครศรีธรรมราช


                        ความเป็นมาของชื่อควนหนองหงษ์
 
                        เดิมทีมีหนองน้ำ  1 แห่ง  ไม่ว่าพื้นที่รอบนอกหนองน้ำจะแห้งแล้งสักเพียงใด  แต่หนองน้ำแห่งนี้จะมีน้ำอยู่ตลอด  ทำให้นกชนิดหนึ่งมาเล่นน้ำเป็นประจำ               
             ชาวบ้านสมัยนั้นเล่ากันว่านกชนิดนั้น คือ  หงส์  ชาวบ้านเลยตั้งชื่อว่า  “ควนหนองหงส์”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  แต่ต่อมามีการเขียน จาก  “หงส์ เป็น  หงษ์”  จนถึงปัจจุบัน
             องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  1  ใน  11 ตำบลของอำเภอชะอวด  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอวด  ประมาณ 14  กิโลเมตร     มีเนื้อที่ทั้งหมด  46,875  ไร่  
             หรือ   75   ตารางกิโลเมตร    โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                                                   ทิศเหนือ                   ติดต่อกับตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                   ทิศใต้                        ติดต่อกับตำบลเขาพระทองและตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                   ทิศตะวันออก           ติดต่อกับตำบลบ้านตูล   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                   ทิศตะวันตก             ติดต่อกับตำบลน้ำตก  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                           ลักษณะภูมิประเทศ
                           ตำบลควนหนองหงษ์   เป็นพื้นที่ราบเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติควนแก้ว ป่าคลองลานแซะ 
             ป่าคลองตม ซึ่งในเขตป่าสงวนมีพื้นที่  ประมาณ 1,000 ไร่  ในบางส่วนของหมู่ที่  6 บ้านท่าข้าม


                           ลักษณะภูมิอากาศ
                           ตำบลควนหนองหงษ์ มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร  อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
              มีอากาศร้อนชื่นตลอดปีมี  2  ฤดู  ประกอบด้วย
                                                      ฤดูร้อน            อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
                                                      ฤดูฝน               แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และตั้งแต่เดือน
               พฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนาแน่น เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ด้านรับลมทำให้เกิดอุทกภัยเป็นประจำทุกปี

 

                              การปกครอง
                              จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.ควนหนองหงษ์ เต็มทั้งหมู่บ้าน  6  หมู่  ได้แก่        
                                                      หมู่ที่  1  บ้านกาโห่ใต้   
                                                      หมู่ที่  2  บ้านควนวัดใหม่   
                                                      หมู่ที่  3  บ้านควนหนองหงษ์  
                                                      หมู่ที่  4  บ้านทุ่งโป๊ะ
                                                      หมู่ที่  5  บ้านกาโห่เหนือ 
                                                      หมู่ที่  6  บ้านท่าข้าม

                               ข้อมูลทั่วไปในแต่ละประเด็น         
                               เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นสภาพทั่วไป  ตลอดจนศักยภาพของตำบลควนหนองหงษ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์   ได้แก่                  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร, ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ,  ด้านสังคม, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                  และด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวคือ
                                ด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
                                โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
                                               1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ด้าน
                   นิติบัญญัต ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดและควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                               2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการทำงาน                    ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน   และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน   1 คน 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2557 )

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

สำนักงานปลัด อบต.

สำนักงานปลัด อบต.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลขานุการและงานประชุมสภา อบต.
- งานสาธารณกุศลของ อบต. และหน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือ
- งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของราชการ
- งานของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานเลือกตั้ง
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและแผน

- งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล
- งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน อบต.
- งานจัดทำแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
- งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  อบต.
- งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายรัฐบาล
- งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต.และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

งานกฎหมายและคดี

- งานกฎหมายที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- งานจัดทำนิติกรรม ข้อเท็จจริงและพยานหลักเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน
   ตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล และการร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์
- งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดข้อบังคับ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง
งานการเงิน

- งานการรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
- งานการซื้อ การจ้าง
- งานจัดสรรเงินต่างๆ
- งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
- งานการตรวจสอบการรับ การจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบัญชี

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- งานจัดทำงบประมาณรายรับ และรายจ่าย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
- งานจัดเก็บและชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
- งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
- งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
งานก่อสร้าง

- งานก่อสร้าง บำรุงรักษาเส้นทาง
- งานสาธารณูปการอื่น
- งานบำรุงรักษาติดตั้งไฟฟ้า
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
- งานถนนและสะพาน
- งานควบคุมและการก่อสร้างอาคารตามระเบียบ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


               สถานะทางการคลังท้องถิ่น
                ประมาณการรายรับ

ปีงบประมาณ
ประมาณการรายรับ
รายรับจริง

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

2551

18,203,132.00

18,296,592.89

10,039,855.02

2552

20,245,757.00

18,230,882.82

10,044,307.83

2553

18,256,000.00

20,132,930.98

12,725,531.98

2554

17,000,000.00

20,246,878.87

12,338,461.87

2555

22,172,000.00

-

-

                 ประมาณการรายจ่าย

ปีงบประมาณ

ประมาณการรายจ่าย

รายจ่ายจริง

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

2551

18,203,132.00

17,214,161.89

9,458,947.29

2552

20,245,757.00

17,709,404.82

9,705,860.82

2553

18,256,000.00

15,583,868.22

8,176,469.22

2554

17,000,000.00

14,680,365.62

8,733,909.63

2555

22,172,000.00

-

-

               การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
                                        องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ มีการบริการประชาชนได้ทั่วถึง และการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง                 
               และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนได้รับข่าวสารการปฏิบัติงาน
               และผลการปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน

               สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (จากการสำรวจการใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    เมื่อวันที่  7  กันยายน  2551)
                                    จำนวนผู้มีสิทธิ                                4,735   คน
                                    จำนวนผู้มาใช้สิทธิ                          3,910   คน        คิดเป็นร้อยละ    82.58
                                    จำนวนบัตรดี                                   3,737   ใบ        คิดเป็นร้อยละ    78.92
                                    จำนวนบัตรเสีย                                   162   ใบ        คิดเป็นร้อยละ      3.42
                                    จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน       11   ใบ        คิดเป็นร้อยละ      0.23

                ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการและการกีฬา
                การศึกษา        
                               ภายในตำบลควนหนองหงษ์มีสถานศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน   5  โรงเรียน  มีจำนวน  626  คน  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
                ต่อเนื่องมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  2  โรงเรียน คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม  และโรงเรียนบ้านควนหนองหงษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน
                4  แห่ง คือ   ศพด.โรงเรียนบ้านควนหนองหงษ์,    ศพด.โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ,  ศพด.บ้านกาโห่ใต้   และ ศพด.บ้านท่าข้าม

                สถาบันและองค์กรทางศาสนา      
                ภายในตำบลควนหนองหงษ์มีวัด    จำนวน 4   แห่ง คือ 
                                    1. วัดคงคาราม (วัดกาโห่ใต้) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
                                    2. วัดควนวัดใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่  2 
                                    3. วัดควนหนองหงส์  ตั้งอยู่หมู่ที่   3  
                                    4. วัดใสทุ่งนาประชาสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่   5    
                                    โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ กิจกรรมการเข้าปริวาส  กิจกรรมชักพระ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา                   
                   ตักบาตรให้ทานไฟ

                   ประเพณีวัฒนธรรม
                                   ภายในตำบลควนหนองหงษ์มีกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง  การอาบน้ำผู้สูงอายุ  ประเพณีตักบาตรวันปีใหม่   เป็นต้น

                   การกีฬานันทนาการ
                                   จากข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬาของตำบลควนหนองหงษ์  พบว่าตำบลควนหนองหงษ์มีสถานที่ออกกำลังกายในพื้นที่  ได้แก่  สนามกีฬาในหน่วยป่าไม้ จำนวน 1  แห่ง                      สนามกีฬาที่อยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่  สนามกีฬาโรงเรียนวัดกาโห่ใต้  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านควนหนองหงษ์ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านควนมุด                      สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ  และสนามกีฬาโรงเรียน ตชด. บ้านท่าข้าม 

                    ด้านการพัฒนาสังคม
                                    จากข้อมูลด้านประชากรของสำนักงานทะเบียนราษฏร์อำเภอชะอวดพบว่า ในปี 2554  ตำบลควนหนองหงษ์  มีจำนวนประชากร แบ่งเป็นชาย 3,569 คน 
                    หญิง  3,592 คน  ประชากรรวม  7,161 คน  ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน  26-30 ปี   

                    ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                     ภายในตำบลควนหนองหงษ์ มีที่พักสายตรวจของตำรวจ  จำนวน  3  แห่ง  คือ ที่พักสายตรวจ  หมู่ที่  3  สี่แยกควนหนองหงษ์ , ที่พักสายตรวจ หมู่ที่  4 บ้านทุ่งโป๊ะ                       และที่พักสายตรวจ หมู่ที่  6 บ้านท่าข้าม   

                    ผู้สูงอายุ
                                     ในปี 2555  ตำบลควนหนองหงษ์มีผู้สูงอายุ จำนวน 671  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.37 ของประชากรในตำบลควนหนองหงษ์   และผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพของ
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล  จำนวน 671   คน  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจำนวนผู้สูงอายุภายในตำบล  

                    ผู้พิการ
                                      ในปี 2555  ตำบลควนหนองหงษ์มีผู้พิการ จำนวน 124  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของประชากรในตำบลควนหนองหงษ์   ซึ่งมีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
                     จำนวน  124 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้พิการภายในตำบล


                    ด้านเศรษฐกิจ
                    ลักษณะการประกอบอาชีพ 
                                         การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตำบลควนหนองหงษ์ อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกร  ได้แก่  สวนยางพารา  สวนผลไม้   ทำนา   และเลี้ยงสัตว์    
                     อาชีพค้าขาย  และอาชีพรับจ้าง                             

                     หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                                          หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์   ส่วนใหญ่ประกอบกิจการร้านขายของชำ  จำนวน  54  แห่ง  ร้านซ่อมจักรยานยนต์/รถยนต์ 
                     จำนวน 9  แห่ง และสถานที่บริการน้ำมัน  จำนวน  6  แห่ง

                     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                     การคมนาคม    
                                           ตำบลควนหนองหงษ์ มีถนนที่ผ่านตำบลและภายในตำบล  จำนวน  46  สาย  แยกรายละเอียดได้ดังนี้
                                           (1) ถนนลาดยาง   จำนวน       7 สาย            ระยะทาง           7.39   ก.ม.
                                           (2) ถนน คสล.      จำนวน    10  สาย            ระยะทาง           9.02   ก.ม.                               
                                           (3) ถนนลูกรัง/หินคลุก     จำนวน  29 สาย  ระยะทาง           67.49  ก.ม.    
                       
                      การไฟฟ้า
                                            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์มีไฟฟ้าในครัวเรือนประมาณร้อยละ  95

                      การประปา
                                            ตำบลควนหนองหงษ์มีประปาหมู่บ้าน  จำนวน   17 แห่ง  ดังนี้

ประเภท

ที่ตั้ง

ขนาด  (ลบ.ม.)

หมายเหตุ

ประปาบาดาล

1) บ้านนายลิขิต หมู่ที่ 1

20

2) บ้านนายวัน  หมู่ที่ 1

12

3) โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ หมู่ที่ 1

-

4) บ้านวังหมากไสลังกา   หมู่ที่ 1

12

5) บ้านนายสัมพันธ์  หมู่ที่ 2

12

6) บ้านทุ่งโป๊ะ  หมู่ที่ 4

20

7) สระน้ำสาธารณะไสหัวนอน หมู่ที 5

20

8) บ้านทุ่งเตย  หมูที่ 5

10

9) บ้านใสหัวนอน  หมู่ที่ 5

20

10) บ้านนายจุล   หมูที่ 6

12

11) โรงเรียนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6

12

12) บ้านนายเคียง  หมู่ที่  6

12

13) บ้านสร้วง  หมู่ที่  6

12

14) บ้านควนวัดใหม่ หมู่ที่  2

20

ประปาผิวดิน

1) สระน้ำไสหนองข่อย หมู่ที่  1

-

2) บ้านควนหนองหงษ์ หมูที่ 3

30

3) บ้านท่าข้าม หมู่ที่  6

6

 

                   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                       ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงจึงมีดินลูกรังเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้มีธุรกิจประเภท                     เกี่ยวกับการรับเหมาถมที่หรือเหมาสร้างถนน   ดินลูกรังเป็นทรัพยากรธรรมที่สำคัญของตำบล    และมีบางส่วนติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่   – เขาย่า  เขาคราม

               ด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
                                       องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์   มีบุคลากร  จำนวน  36  คน  โดยแบ่งเป็นข้าราชการ  จำนวน  16  คน   ลูกจ้างประจำ จำนวน  2  คน  และพนักงานจ้าง 
                   จำนวน  12 คน โดยสำเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาโท   จำนวน 5  คน  ระดับปริญญาตรี  จำนวน  17  คน  และยังไม่จบปริญญาตรี จำนวน   14  คน และมีพนักงานจ้างเหมา                    บริการรายวัน  จำนวน  6  คน ซึ่งเจ้าหน้าที่บางตำแหน่งต้องทำงานอย่างมากมายหลายหน้าที่  สถานที่ทำงานยังแคบไม่พอสำหรับการบริการประชาชน พนักงานส่วนตำบล
                   ยังไม่เข้าใจระบบการทำงานเท่าที่ควรขาดประสบการณ์และความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆ   เห็นควรบรรจุเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและเห็นควรก่อสร้าง
                   สำนักงานให้มีที่ทำงานสะดวก  มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และสมาชิกฯ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนรู้ระบบประชาธิปไตย

                   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
                                        ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการกีฬานันทนาการ   องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ได้ให้ความสำคัญในประเด็นย่อย 
                   ประเด็นแรกได้แก่  ด้านการศึกษา โดยได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาภายในตำบล จำนวน 5 แห่ง ดังนี้  สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
                   ทุนดำเนินชีวิตนักเรียนที่มีฐานะยากจน     จัดเข้าค่ายพุทธบุตร   เป็นต้น
                   ประเด็นที่ 2  สำหรับด้านศาสนา ซึ่งภายในตำบลควนหนองหงษ์มีศาสนาสถาน   จำนวน   4 แห่ง  โดยได้สนับสนุนกิจกรรมของวัดประเพณีชักพระ แห่เทียนเข้าพรรษา
                   การฝึกอบรมจริยธรรม  การเข้าปริวาส
                   ประเด็นที่ 3  ประเพณีวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ได้สนับสนุนกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน  เช่น การลอยกระทง   การอาบน้ำวันผู้สูงอายุ                     เป็นประจำทุกปี
                   ประเด็นที่ 4  ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายของประชาชน   องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ได้มีการจัดการแข่งขัน
                   กีฬาต้านยาเสพติด มาเป็นประจำทุกปี  โดยการจัดแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมครั้งละ  500 คน    นอกจากนี้ยังได้ส่งนักเรียนภายในตำบลเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ
                   เป็นประจำทุกปี  และในส่วนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  พนักงานขององค์กรได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ อปท./ท้องที่มาทุกปี 

                   ด้านการพัฒนาสังคม
                   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ได้ให้ความสำคัญ  ประเด็นย่อย
                              ประเด็นแรก
  ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ    โดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ได้มีการจัดตั้งเงินสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  ซึ่งภายในตำบลมีผู้สูงอายุ  จำนวน  671  คน                     และได้รับการช่วยเหลือโดยได้รับเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล  จำนวน 671  ราย    สำหรับคนพิการ  ภายในตำบลควนหนองหงษ์มีผู้พิการ  จำนวน 124  คน
                  โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการตามนโยบายของรัฐบาล  จำนวน 124  ราย
                               ประเด็นที่ 2 ด้านสาธารณสุข    องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ได้สนับสุนนและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ   อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาด   เช่น  
                   วัคซีนพิษสุนัขบ้า  วัคซีนปากเปื่อย - เท้าเปื่อยของโค ฯลฯ  บุคลากรที่ทำงานยังขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในกลุ่ม อสม.   จำนวน 165 คน

                     ด้านเศรษฐกิจ
                                ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรมีการทำสวนยางพาราเป็นหลัก  อาชีพรองลงมาคือการปลูกข้าว  ซึ่งการเกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
                     พัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดอยู่   เกษตรกรยังมีเวลาว่างหลังจากการกรีดยางในช่วงบ่าย  จึงทำให้มีการสร้างอาชีพเสริมได้
                     มีกลุ่มอาชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   16   กลุ่มยังมีความต้องการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและจัดตั้งกลุ่มใหม่ ๆ ให้แก่
                     ราษฎรเพิ่มอีก  จำนวน 15 กลุ่มในระยะเวลา 5 ปี

                     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ได้แบ่งเป็นประเด็นดังนี้
                                   ประเด็นที่ 1   ด้านถนน  โดยมี
                                                - ถนนลาดยาง  จำนวน    7  สาย   ระยะทาง 7.39  กม.    
                                                - ถนน คสล.     จำนวน  10  สาย   ระยะทาง 9.02  กม. 
                                                - ถนนลูกรังหินคลุกมีอยู่     จำนวน  67.49 กม. 
                                    ประเด็นที่  2  ด้านประปา  สำหรับการประปาหมู่บ้านภายในตำบลควนหนองหงษ์ มีอยู่  จำนวน  17  แห่ง   แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                     โดยยังขาดอยู่จำนวน  4  จุด 
                                    ประเด็นที่  3  ด้านไฟฟ้า  ไฟฟ้าพื้นฐานยังขาดอยู่จำนวน  18  ครัวเรือน  ภายใน  5  ปี จะต้องดำเนินการให้ได้  18  ครัวเรือน

                      ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ติดกับเทือกเขานครศรีธรรมราช  ซึ่งมีป่าค่อนข้างสมบูรณ์  แต่มีการบุกรุกจากราษฎรในการทำสวนยางพาราในบางส่วน                        เห็นควรดำเนินการปลูกป่าทดแทน  และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  สร้างฝายต้นน้ำ  ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น  จัดให้มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำ 
                      จำนวน  10  จุด   และอบรม จำนวน 10 กลุ่ม    ปลูกป่าจำนวน  1,500   ไร่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์  ได้มีนโยบายที่ให้ความ สำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ
                      และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น  การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ได้มีการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ๆ 
                      เช่น วันที่ 5 ธันวาคม  เป็นต้น สำหรับการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์   มีระบบการจัดเก็บและการจัดการขยะมูลฝอย                        หากแต่ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  เห็นควรจัดการประชุมครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 2,286 ครัวเรือน