แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลควนหนองหงษ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล พ.ศ. 2556 - 2560

                           การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์
    ของท้องถิ่นในปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดและเสนอไว้ต่อประชาชน
    ก่อนกระบวนการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั่งยืนหากขาด
    การบูรณาการกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดในภาพรวม ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่ตอบสนองต่อ
    ปัญหา หรือศักยภาพในบางประเด็นจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงายต่างๆ ในทุกระดับ
                          ดังนั้นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีการประสานยุทธศาสตร์พัฒนาในทุกระดับเพื่อให้การดำเนิน
    งาน ประสานสอดคล้องและสนับสนุนกัน เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
     ควนหนองหงษ์ มีความเชื่อมโยงกันของการพัฒนาในบทนี้จะได้นำเสนอประเด็นนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
     ควนหนองหงษ์ ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
     นครศรีธรรมราช ในรายละเอียดต่อไป

            

 ดาวน์โหลด
เอกสารยุทธศาสตร์ 1
เอกสารยุทธศาสตร์ 2
เอกสารยุทธศาสตร์ 3
เอกสารยุทธศาสตร์ 4
เอกสารยุทธศาสตร์ 5
เอกสารยุทธศาสตร์ 6